Provozovatel

SirFogg.com, formálně Sirfogg Pte. Ltd., firma registrována v Singapuru  (dále jen "společnost"). Je jediným vlastníkem a provozovatelem internetových stránek, platformy, sdružujících služby různých poskytovatelů https://www.sirfog.com/ (dále jen „Internetové stránky“).

Co děláme?

Prostřednictvím našich Internetových stránek vás – cestovatele toužícího po dobrodružství (dále jen „Zákazník“) spojujeme s průvodci (dále jen „Poskytovatelé“), kteří takové dobrodružné cesty a zážitky po celém světě nabízí (dále jen „Dobrodružství“). Naše Internetové stránky nabízejí zákaznický přístup jak Poskytovatelům, kteří jej mohou využít k prezentaci svých Dobrodružství na Internetových stránkách, tak Zákazníkům, tedy například vám, kteří jej mohou využít k vyhledávání a rezervaci takových Dobrodružství (jsou-li dostupné). Na Internetových stránkách zprostředkováváme uzavření smlouvy o poskytnutí Dobrodružství mezi vámi a Poskytovatelem (dále jen „Smlouva o dobrodružství“), a to včetně zpracování vaší žádosti o rezervaci Dobrodužství a jejího potvrzení ze strany Poskytovatele, a dále jménem Poskytovatelů spravujeme a přijímáme platby, které jim uhradíte.
Poskytujeme služby jak Zákazníkům, tak Poskytovatelům, ale nejsme smluvní stranou Smlouvy o poskytnutí dobrodružství. Neneseme žádnou odpovědnost za jakékoliv škody vzniklé v souvislosti s jakýmkoliv Dobrodružstvím (jeho propagací, prodejem i poskytnutím). Naše společnost není zástupcem Poskytovatelů a je oprávněna jednat jejich jménem jen za určitých okolností výslovně uvedených v těchto obchodních podmínkách (dále jen „Obchodní podmínky“).

Jak platforma SirFogg.com funguje?

Užíváním našich Internetových stránek s námi uzavíráte smlouvu o užívání našich Internetových stránek, na jejímž základě vám na Internetových stránkách poskytneme osobní prostor a možnost rezervace Dobrodružství v konkrétních termínech a časech a za cenu u nich uvedenou (dále jen „Žádost o rezervaci“). Na základě projevení zájmu o účast na Dobrodružství, kliknutím na tlačítko "nezávazně rezervovat" nebo "objednat dobrodružství", se zavazujete dodržovat tyto Obchodní podmínky, a to na neomezenou dobu.
Svůj uživatelský účet můžete smazat, čímž dojde ke zrušení Registrace a ukončení naší smlouvy o užívání Internetových stránek. Tyto Obchodní podmínky se však i nadále budou vztahovat na již zaslané Žádosti o rezervaci a další potvrzené Dobrodružství (např. budete muset uhradit jakékoliv rezervované Dobrodružství, pokud již její Poskytovatel vaši příslušnou Žádost o rezervaci potvrdil, a to bez ohledu na skutečnost, zda jste po provedení Žádosti o rezervaci svůj účet smazal/a). Souhlasíte s tím, že odesláním Žádosti o rezervaci činíte Poskytovateli neodvolatelnou nabídku na uzavření Smlouvy o poskytnutí dobrodružství týkající se zvoleného Dobrodružství, které má být plněno k datu a čase, jež jste zvolili, a za cenu uvedenou na Internetových stránkách.
Žádost o rezervaci vám po odeslání buď do 36 hodin (většinou to však zvládáme do 30 sekund ;-)) na základě vyplněného dotazníku pro Poskytovatele potvrdíme, nebo vám nabídneme možnost se zúčastnit Dobrodružství jiného. Souhlasíte s tím, že Smlouva o poskytnutí dobrodružství mezi vámi a Poskytovatelem se považuje za uzavřenou, jakmile vám vaši Žádost o rezervaci potvrdíme prostřednictvím Internetových stránek a e-mailem (dále jen „Potvrzení“).

Kolik Výpravy stojí a jak je uhradit?

Ceny jednotlivých Dobrodružství (dále jen „Cena“) jsou na Internetových stránkách vždy jasně zobrazeny v rámci prezentace daného Dobrodružství. Všechny Ceny jsou konečné a zahrnují veškeré služby daně a poplatky uvedené na detailu dobrodružství. Doprava do místa začátku Dobrodružství a zpět z něj není v ceně, průvodce jen doporučí možnosti dopravy s ohledem na bydliště a požadavky Zákazníka. Výhradní odpovědnost za veškeré náklady a výdaje související s Dobrodružstvím nesete vy, vyjma nákladů na Dobrodružství samotné (které jsou zahrnuty v Ceně).
Platby lze provádět pouze on-line prostřednictvím Internetových stránek (pro tyto účely můžeme využívat internetové platební brány poskytované renomovanými bankami nebo jinými institucemi poskytující platební služby, například PayPal). Zasláním Žádosti o rezervaci souhlasíte s tím, že jsme oprávněni dočasně zablokovat částku ve výši Ceny za Dobrodružství na vaší kreditní nebo debetní kartě. Cena za Dobrodružství pak z vaší kreditní či debetní karty bude s konečnou platností odečtena při Potvrzení; v případě zamítnutí Žádosti o rezervaci, nebo pokud nebude možné se dohodnout na náhradním termínu požadovaného Dobrodružství, bude Cena za Dobrodružství co nejdříve uvolněna, a to nejpozději do 48 hodin (nebo do jiné doby, kterou určí vydavatel kreditní nebo debetní karty).
Za provedení Žádosti o rezervaci nám neplatíte žádnou provizi ani odměnu. Naše provize je zahrnuta v Ceně za Výpravu a je hrazena Poskytovatelem na základě samostatné smlouvy mezi námi a Poskytovatelem. O blokaci částky ve výši Ceny na vaší kreditní či debetní kartě vám zašleme potvrzení a další potvrzení obdržíte i po konečném odečtení této částky. Neneseme však žádnou odpovědnost ani povinnost poskytnout vám na úhradu Dobrodružství daňový doklad – to je výhradní odpovědností Poskytovatele. Pokud si přejete od Poskytovatele obdržet fakturu / daňový doklad, můžete se na nás prostřednictvím Internetových stránek obrátit a my Poskytovatele požádáme, aby vám jej vydal (nezaručujeme však, že tak Poskytovatel skutečně učiní, ani případnou správnost jakéhokoliv takového dokumentu).

Mohu Dobrodružství darovat?

Dobrodružství můžete zakoupit i jako dárek pro jinou osobu. V takovém případě nám musíte poskytnout osobní údaje této osoby a její e-mailovou adresu, abychom mohli ověřit, zda daná osoba Dobrodružství jako dar přijímá, a poskytnout jí potřebné informace o Dobrodružství a zpracování jejích osobních údajů. Dobrodružství lze zakoupit jako dar jen pro osoby starší 18 let. Pokud je dar zamýšlen pro osobu mladší 18 let, musí ji doprovázet její zákonný zástupce.

Co bych měl/a vědět, jakmile si úspěšně rezervuji Dobrodružství?

Je na vás, abyste se na své náklady dostavil/a na místo Dobrodružství ve sjednaný den a čas, jak jsou uvedeny ve Smlouvě o poskytnutí dobrodružství (a shrnuté v Potvrzení, které vám bylo zasláno prostřednictvím Internetových stránek a e-mailem). Smlouva o poskytnutí dobrodružství se řídí podmínkami užívání služby Poskytovatele, které, jsou-li k dispozici, jsou zveřejněny přímo na Internetových stránkách nebo jsou dostupné prostřednictvím odkazu uvedeného v prezentaci Dobrodružství.
Pokud Poskytovatel žádné obchodní podmínky nevydal, řídí se Smlouva o poskytnutí dobrodružství platnými právními předpisy. Je vaší odpovědností se podrobně seznámit s platnými podmínkami, kterými se Smlouva o poskytnutí dobrodružství řídí, a naše společnost není povinna vám v tomto ohledu poskytnout jinou součinnost, než vás spojit přímo s Poskytovatelem Dobrodružství. Aniž by tím bylo dotčeno výše uvedené, Poskytovatel ve váš prospěch souhlasí s tím, že se některá práva a povinnosti v souvislosti se Smlouvou o poskytnutí dobrodružství budou řídit následujícími pravidly:

Podmínky zrušení rezervace

Dobrodružství se považuje za službu poskytovanou ve zvolený den (dny), která závisí na ročním období a počasí a která je s ohledem na tyto faktory jedinečná; jakmile je Dobrodružství potvrzeno, není možné jej jednostranně zrušit jinak než postupem podle podmínek zrušení rezervace uvedených u Dobrodružství na Internetových stránkách a sjednaných ve Smlouvě o poskytnutí dobrodružství.

U každého Dobrodružství je uveden jeden ze tří způsobů zrušení rezervace: benevolentní, běžné a striktní. Podle způsobu zrušení rezervace můžete mít nárok na úplné nebo částečné vrácení uhrazené Ceny v závislosti na tom, jak dlouho dopředu před sjednaným prvním dnem Dobrodružství (dále jen „Začátek dobrodružství“) rezervaci zrušíte.

Benevolentní

  • Zrušení rezervace více než 4 dny před začátkem Dobrodružství. Zákazníkovi bude vrácena celá cena za Dobrodružství.
  • Zrušení rezervace v době od 96 do 48 hodin před začátkem Dobrodružství. Zákazníkovi bude vráceno 50 % ceny za Dobrodružství.
  • Zrušení rezervace méně než 48 hodin před začátkem Dobrodružství. Cena za Dobrodružství se nevrací.

 

Běžné

  • Zrušení rezervace více než 10 dnů před začátkem Dobrodružství. Zákazníkovi bude vrácena celá cena za Dobrodružství.
  • Zrušení rezervace v době od 10 do 4 dnů před začátkem Dobrodružství. Zákazníkovi bude vráceno 50 % ceny za Dobrodružství.
  • Zrušení rezervace méně než 4 dny před začátkem Dobrodružství. Cena za Dobrodružství se nevrací.

 

Striktní

  • Zrušení rezervace více než 30 dnů před začátkem Dobrodružství. Zákazníkovi bude vrácena celá cena za Dobrodružství.
  • Zrušení rezervace v době od 30 do 10 dnů před začátkem Dobrodružství. Zákazníkovi bude vráceno 50 % ceny za Dobrodružství.
  • Zrušení rezervace méně než 10 dnů před začátkem Dobrodružství. Cena za Dobrodružství se nevrací.

Kdy může potvrzené Dobrodružství zrušit Poskytovatel?

Pokud nastanou okolnosti mimo kontrolu Poskytovatele, které mu znemožňují Dobrodružství poskytnout (nebo jej poskytnout bezpečným způsobem, např. počasí, nově přijaté předpisy apod.), je Poskytovatel oprávněn potvrzené Dobrodružství prostřednictvím Internetových stránek zrušit. Pokud to bude možné, nabídneme vám náhradní termín (termíny) Dobrodružství. Pokud však budete trvat na zrušení Dobrodružství, bude vám vždy vrácena celá částka Ceny.

Co dělat v případě, že se nebudete moci dostavit, nebo budete potřebovat svou rezervaci změnit?

Není-li v podmínkách užívání služby Poskytovatele stanoveno jinak, pokud se nedostavíte v dohodnutém čase na místo Dobrodružství, bude Dobrodružství považováno za zrušené z vaší strany a Poskytovatel si ponechá Cenu za Dobrodružství. Prostřednictvím Internetových stránek lze Poskytovatele kontaktovat a požádat jej o změnu v souvislosti s objednaným Dobrodružstvím, zejména o změnu termínu či počtu účastníků. Poskytovatel není povinen takové žádosti vyhovět, ale zavázal se vynaložit veškeré úsilí tak učinit, bude-li to možné. Pokud se s Poskytovatelem dohodnete na změně týkající se Dobrodružství a Poskytovatel vás požádá o zaplacení dodatečné částky zvyšující Cenu a pokud s tím budete souhlasit, máte povinnost uhradit novou Cenu v plné výši, přičemž původně zaplacenou částku vám uvolníme/vrátíme. S provedením takové platby a uvolněním částky nám udělujete svůj souhlas

Jak bude probíhat vyřizování vašich stížností?

Jakékoli stížnosti týkající se Dobrodružství je třeba uplatnit přímo u Poskytovatele Dobrodružství. Vůči nám v tomto ohledu nemáte žádná práva. Pokud po poskytnutí Dobrodružství zašlete jakoukoli stížnost prostřednictvím Internetových stránek, není naší povinností na ni jakkoliv reagovat, avšak vyhrazujeme si právo záležitost prošetřit a v případě, že stížnost budeme považovat za oprávněnou, vás odškodnit vrácením celé uhrazené částky nebo její části. Na vrácení uhrazené částky nebo její části máte nárok pouze v případě, že se k tomu výslovně zavážeme.

Jaká jsou pravidla v případě, že si Dobrodružství vyžaduje speciální dovednosti?

U některých Dobrodružství může být nutné, abyste vy i ostatní, kteří se jich budou účastnit, měli nejen dobrodružného ducha, ale splňovali i určité další požadavky (dále jen „Další požadavky“). Například může být nutné, abyste dosáhl/a určitého věku, měl/a určité znalosti či soubor dovedností, byl/a v určité fyzické kondici nebo dokonce byl/a držitelem (držitelkou) oficiálních povolení nebo certifikátů (například pokud Výprava zahrnuje potápění, může být třeba, abyste měl/a potápěčské osvědčení, nebo pokud zahrnuje cestu do vysokých hor, může být nutné, abyste byl/a v odpovídající fyzické kondici). Dáváme si záležet na tom, aby popis každého Dobrodružství na Internetových stránkách zahrnoval údaje o jakýchkoliv případných Dalších požadavcích. Je vaší výhradní odpovědností posoudit a ověřit si, zda vy i jakákoli jiná osoba, pro kterou příslušné Dobrodružství rezervujete, zcela splňujete veškeré Další požadavky na takové Dobrodružství. Pokud se vy nebo osoba, pro kterou jste Dobrodružství rezervoval/a, nemůže tohoto Dobrodružství zúčastnit, protože nesplňuje příslušné Další požadavky na toto Dobrodružství, nemáte nárok na vrácení Ceny za Dobrodružství (a Dobrodružství bude považováno za řádně poskytnuto Poskytovatelem).

Nezletilí (osoby mladší 18 let)

Žádost o rezervaci může podat pouze osoba starší 18 let; osoby mladší 18 let (mladiství) mohou Žádost o rezervaci zaslat pouze prostřednictvím svého zákonného zástupce, který nese plnou odpovědnost za to, že mladistvý splňuje veškeré podmínky účasti na příslušném Dobrodružství, včetně případných Dalších požadavků.

Důležité upozornění: je dobré uzavřít vhodné pojištění!

Naše společnost ani Poskytovatel Dobrodružství není povinen zajistit, abyste vy a ostatní osoby, které se účastní Dobrodružství, měli uzavřeno vhodné pojištění proti rizikům spojeným s Dobrodružstvím. Jakékoli pojištění týkající se rizik, která mohou být s účastí na Dobrodružství spojená, si musíte v požadovaném rozsahu zajistit sám (sama) a na vlastní náklady. Žádná z našich služeb, Dobrodružství ani poskytování Dobrodružství nepředstavuje „soubornou službu“ ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2302 ze dne 25. listopadu 2015 o souborných cestovních službách a spojených cestovních službách (směrnice o cestovních službách). Na poskytování Dobrodružství se proto nevztahuje stejná úprava jako na poskytování souborných cestovních služeb, a nemusíte tak používat stejnou úroveň ochrany, jako kdybyste si zakoupili soubornou cestovní službu (např. je možné, že nedostanete stejné množství informací týkajících se Dobrodružství, jako kdybyste si zakoupili soubornou cestovní službu, a Poskytovatel Dobrodružství nemusí nutně mít uzavřeno povinné pojištění pro případ insolvence, jak to u souborných cestovních služeb vyžaduje směrnice o cestovních službách). Vzhledem k tomu, že při každé návštěvě Internetových stránek můžete zaslat Žádost o rezervaci více než jednoho Dobrodružství pouze v rozsahu, v jakém všechna rezervovaná Dobrodružství nepřesahují délku 24 hodin, také nezprostředkováváme „spojené cestovní služby“ ve smyslu směrnice o cestovních službách. Proto nemusíme mít uzavřeno povinné pojištění pro případ insolvence (které by mohlo být využito v případě naší neschopnosti uhradit Poskytovateli Cenu za Dobrodružství, kterou jsme jeho jménem obdrželi, nebo vám vrátit Cenu za Dobrodružství uhrazenou prostřednictvím Internetových stránek v případě, že byste na to měl/a právo).

Jakým právem se naše smlouva řídí?

Tyto Obchodní podmínky a náš vztah vzniklý v souvislosti s vaším užíváním Internetových stránek se v rozsahu povoleném platnými právními předpisy řídí výhradně singapurským právem, s ohledem na místo působnosti a registrace společnosti.

Nemusíte mít však obavy máme za sebou tisíce spokojených dobrodruhů. Cetovatel je unás na prvním místě a případné spory s průvodci řešíme za něj.

Jak budou řešeny případné spory?

Pokud dojde ke sporu, přednostně se jej budeme snažit vyřešit smírnou cestou. Pokud to však nebude možné, sjednává se v rozsahu přípustném podle platných právních předpisů, že veškeré spory vyplývající z těchto Obchodních podmínek a našeho vztahu vzniklého v souvislosti s vaším užíváním Internetových stránek budou s konečnou platností rozhodovány singapurskými soudy. Jakékoliv spory vzniklé mezi vámi a naší společností lze vyřešit také mimosoudně prostřednictvím alternativního řešení sporů nebo řešení sporů online (ADR/ODR). Příslušným úřadem pro alternativní řešení sporů v České republice je Česká obchodní inspekce, kterou můžete kontaktovat prostřednictvím www.coi.cz. Více informací o alternativním řešení sporů najdete na https://www.coi.cz/en/information-about-adr/; informace o řešení sporů online jsou dostupné na https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show.

Jaké máme zásady ochrany osobních údajů?

Vzhledem k tomu, že zpracováváme vaše osobní údaje a předáváme je Poskytovateli, musíme se řídit obecným nařízením EU č. 2016/679 o ochraně osobních údajů (GDPR). Informace o zpracování vašich osobních údajů jsou uvedeny v našich Zásadách ochrany osobních údajů.

Co musíte o používání Internetových stránek vědět?

Užívání Internetových stránek se vždy považuje za formu konkludentního souhlasu s aktuálním zněním těchto Obchodních podmínek. K Internetovým stránkám máte přístup a používáte je na vlastní nebezpečí, náklady a odpovědnost. Berete na vědomí, že Internetové stránky mohou být nedostupné v důsledku výpadků připojení k internetu nebo nezbytné údržby; z toho vám vůči nám nevznikají žádné nároky. Používáním Internetových stránek a využíváním našich služeb tímto udělujete společnosti Sir Fogg právo vám bez předchozího oznámení zamezit v přístupu k Internetovým stránkám a právo bez předchozího oznámení pozastavit, změnit nebo deaktivovat váš profil nebo účet, pokud k tomu bude mít oprávněný důvod. Nesete výhradní odpovědnost za zachování důvěrnosti a za užívání svých uživatelských přihlašovacích údajů (přihlašovací jméno a heslo) a za jejich používání. Veškerá přihlášení na Internetové stránky pomocí vašich uživatelských přihlašovacích údajů a hesla budou považována za přihlášení vaší osobou, včetně veškerých úkonů a změn, které po takovém přihlášení budou na vašem účtu provedeny. Internetové stránky a jejich obsah jsou chráněny právem duševního vlastnictví. Naše společnost je oprávněna kdykoli Internetové stránky rozšiřovat a upravovat a také jejich provoz ukončit, aniž by jí tím vznikla povinnost nahradit jakoukoliv škodu. Internetové stránky obsahují materiál, který je v našem vlastnictví, nebo jej užíváme na základě licence. Tento materiál zahrnuje zejména design, rozložení, vzhled a grafiku. Kopírování je možné pouze s naším souhlasem. Pokud na Internetových stránkách užíváme ochrannou známku, která není v našem vlastnictví, a ani ji neužíváme na základě licence, je to na Internetových stránkách vždy uvedeno. Internetové stránky mohou rovněž obsahovat odkazy na jiné internetové stránky. Tyto odkazy poskytujeme, abychom vám nabídli pohodlný přístup k dalším informacím. Uvedení těchto odkazů nesmí být vykládáno tak, že naše společnost příslušné internetové stránky schvaluje. Za obsah na odkazovaných internetových stránkách neneseme žádnou odpovědnost.

Další informace

Komunikace mezi námi bude probíhat prostřednictvím Internetových stránek, e-mailu a telefonu. Pro případné prokazování uzavřených dohod veškerou komunikaci archivujeme a komunikací s námi vyjadřujete s tím souhlas. Tyto Obchodní podmínky můžeme kdykoli změnit nebo upravit, a to s okamžitou platností, jak bude případně přiměřeně vyžadováno za účelem dalšího poskytování služeb Zákazníkům i Poskytovatelům. Odpovědnost za to, že se s těmito změnami seznámíte, nesete vy. O jakékoli zamýšlené změně vás však budeme předem informovat a v případě, že s ní nebudete souhlasit, máte právo zrušit svůj účet a Registraci a ukončit naši smlouvu o užívání Internetových stránek. Na již zaslané Žádosti o rezervace a potvrzené Dobrodružství se však budou vztahovat Obchodní podmínky platné před příslušnou změnou.